Društvo, ki je preprosto – drugačno

TD Lesce

0
1533
Kamp Šobec s triglavsko kuliso

Zakaj je TD Lesce drugačno? Posebno? Zato, ker je največje turistično društvo v Sloveniji; ker je najbolj vključeno v mednarodne turistične tokove; ker je odločilno vplivalo na razvoj in urejenost okolja, kjer deluje; ker je verjetno najpremožnejše društvo v državi; in ker je najverjetneje društvo, ki ga vodita upravni odbor in predsednik z najdaljšim stažem.

Društva za olepševanje kraja, kot so se nekoč pogosto imenovala zdajšnja turistična društva, imajo dolgo tradicijo, ki sega v čase pred drugo svetovno vojno. Praviloma so skrbela za urejenost kraja in dobro počutje obiskovalcev. Pogosto so tiskala razglednice, zemljevide, urejala sprehajalne poti, mogoče so celo imela svoje informativne pisarne.

Po drugi svetovni vojni so marsikje tradicijo interesnega in prostovoljnega povezovanja ljudi, ki jim ni bilo vseeno, kakšno je bilo okolje, kjer so živeli, nadaljevala turistična društva. Nekatera, aktivnejša, so se lotila tudi gospodarske dejavnosti, ki je pozneje prerasla v uspešno podjetniško zgodbo. Zelo malo pa jih je, ki so uspela pri njej vztrajati in jo pisati naprej. Lastniška preobrazba v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je z nastankom samostojne države odpihnila številne podjetniške samorastnike med turističnimi društvi.

Zamisel

Šobčev bajer, v ozadju najvišji vrh Karavank, Stol

TD Lesce letos praznuje 60-letnico. Ustanovljeno je bilo torej v času, ko so se začeli ljudje v tedanji Jugoslaviji povezovati v različne interesne skupine, da bi lahko odločneje vplivali na okolje, v katerem so živeli. Razlog za nastanek društva je bila tako pobuda posameznikov v Lescah pri Bledu, ki so želeli na Šobcu, blizu sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke, v čudoviti naravi, kjer je bilo v davnih časih mokrišče z majhnim bajerjem, urediti rekreacijski center. Radovljiški grofje, ki so bili od 17. do 19. stoletja lastniki graščine v Radovljici, so na Šobcu uredili ribnik ter v njem gojili ribe in pijavke, s katerimi so zdravili bolnike. Tam so imeli tudi farmo psov in mlin.

Konec druge svetovne vojne je Šobec pričakal v zasebni lasti okoliških kmetov, zapuščen in nerodoviten, pogosto poplavljen, travnikov za košnjo skoraj ni bilo več, v gozdu pa so ostali skorajda samo borovci.

Lesce s prvo romarsko cerkvijo na Kranjskem

V Lescah je bila tudi glavna železniška postaja za Bled, ki je bil že dolgo tega dobro znano letovišče. Na postaji je še vedno stavba, v katerem je bila »kraljeva čakalnica« rodbine Karađorđević iz Beograda, ki je imela ob Blejskem jezeru veliko vilo, v Lescah na Lipcah pa tudi kraljevo hišo in igrišče za golf. Železnica in bližina Bleda sta gotovo vplivali, da je bilo že pred drugo svetovno vojno tu odprtih več dobrih gostiln in hotel. Sicer pa so v Lesce že davno prej prihajali ljudje od vsepovsod, saj kraj velja za najstarejšo Marijino božjo pot na Kranjskem, ki je bila romarska veliko prej, kot je ta na Brezje.

Kratek sprehod skozi (turistično) zgodovino Lesc in Šobca pojasnjuje temelje in razloge za to, da so se prav tukaj našli ljudje, ki so imeli zamisel in dolgoročno razvojno vizijo. Ta je spodbudila močno turistično gibanje, to pa zgodbo o avtokampu in rekreacijskem parku Šobec, ki po kakovosti spada v evropski vrh. Prvotno zamisel so od generacije, ki se ji je porodila, uspešno prevzele naslednje, ki so skozi desetletja s prostovoljnim delom spremenile videz Lesc, kamp Šobec pa pripeljale do petih zvezdic in v družbo najboljših evropskih kampov.

Okolje

Društvo se je po začetnem obdobju pretežne skrbi za kamp usmerilo v širše delovanje – na območje Krajevne skupnosti Lesce in občine Radovljica, h kateri spada KS. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je prav TD Lesce dalo pobudo za krajevni samoprispevek za gradnjo komunalne infrastrukture in zanjo pridalo več kot polovico potrebnega denarja. Tisti, ki so vodili društvo, so skupaj z drugimi v kraju za celo desetletje prevzeli vodenje gradnje kilometrov cest, kanalizacije, razsvetljave in pločnikov v KS Lesce, ki šteje okoli 3500 prebivalcev (skupaj z vasmi Hraše, Hlebce in Studenčice). To je bilo obdobje, ko so ljudje povsem pozabili na besede mi in vi, ampak so bili – eno.

Še več je stvari, zaradi katerih je TD Lesce drugačno, posebno. Katero drugo društvo je samo zagotovilo denar za žarni zid okoli pokopališča in poslovilne vežice ter poskrbelo tudi za gradnjo? Poleg tega drugim društvom v KS vsako leto zagotovi finančno pomoč za njihovo delovanje. Domačemu gasilskemu društvu je kupilo gasilski avto. Prvi maj je bil, je in bo praznik na Šobcu in kje drugje kot na Šobcu se s sklepnim koncertom vsako leto konča prvomajska budnica kot zahvala godbenikov za pomoč turističnega društva? Nogometni klub nosi ime Šobec. In nič čudnega ni, da je praznik KS Lesce 14. julija, na dan, ko so bile leta 1956 zasajene prve lopate v Šobčevo blato, kjer je zdaj Rekreacijski park Šobec z najlepšim kampom daleč naokoli.

Urbanizem

TD Lesce je z aktivnostjo svojih članov in vodilnih funkcionarjev v preteklosti tudi pomembno vplivalo na razvoj Lesc. Že pred desetletji so se zavedali, da je temelj vsakega razvoja urbanistična vizija. Lesce so tako kot eno najhitreje rastočih naselij v Sloveniji že dolgo tega dobile zazidalne načrte za razvoj kraja in njegove okolice. Društvo je dolgoročni razvojni načrt za območje Šobca sprejelo že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in ga še vedno uresničuje.

Ker je bilo v Lescah in njihovi okolici skoraj nemogoče dobiti parcelo za gradnjo hiše, je društvo skupaj s KS Lesce in radovljiško občino poskrbelo za zazidalne načrte za zemljišča na obrobju Lesc. Še več, društvo je tudi prevzelo projekt komunalnega opremljanja zemljišč. Za to je ustanovilo lastno podjetje, ki je izpeljalo celoten projekt. Tako lahko zdaj mladi gradijo hiše v domačem kraju, v Lesce pa so se priselili tudi številni od drugod.

Podmladek

TD Lesce že od vsega začetka vsako leto nagrajuje tiste, ki najbolj vzorno skrbijo za urejenost hiše ali stanovanjskega bloka, kjer živijo.

Društvo ima svoj turistični podmladek na osnovni šoli, ki poleg svojega rednega programa že dolgo izdeluje in postavlja krmilnice v kampu in skrbi, da so pozimi polne. Mentorji šole in društva že desetletja za nagrado popeljejo podmladek na izlete po Sloveniji. Številni šolarji, ki jih je turizem navdušil med udejstvovanjem v turističnem podmladku, so bili pozneje receptorji v kampu Šobec, in na desetine jih je svojo poklicno pot odkrilo v turizmu.

Ovire

A prizadevanja za zdaj enega najboljših evropskih kampov niso bila vselej preprosta. Do kampa ni bila speljana javna kanalizacija, občina pa je ni hotela zgraditi. Društvu poleg tega leta niso dovolili, da bi lahko za kamp zgradilo lastno čistilno napravo. A društvo je premagalo ti oviri, žal po skoraj dve desetletji dolgem prepričevanju pristojnih. Zato je razvoj kampa začasno malce zastal. Čiščenje komunalnih odplak je bilo seveda pogoj za gradnjo nove komunalne infrastrukture in restavracije s trgovino, ki jo je dotlej zob časa že močno načel. Kdo ve, zakaj se je bilo treba spopadati s toliko težavami? A to je že druga zgodba …

Lani je društvo naposled povsem obnovilo komunalno infrastrukturo v kampu in zgradilo skoraj 18 kilometrov komunalnih vodov. Zgradilo je novo lastno čistilno napravo, postavilo visokonapetostne daljnovode za elektriko, zgradilo obsežno interno omrežje plinovoda za oskrbo vseh objektov v kampu. Letos je bila končana gradnja nove restavracije in trgovine, obnovljene so vse energetske naprave v sanitarijah, zgrajene so bile nove sanitarije, kamp je bil deloma razdeljen na parcele, jeseni bo  porušena stara restavracija, urejeni bodo dodatni »udobni« prostori (individualni komunalni priključki za vsako parcelo), zgrajena bosta nov gospodarski objekt in lastna plinska postaja, ki bo priključena na tranzitni plinovod. Vse našteto pomeni več milijonov evrov, ki jih je društvo zagotovilo s svojimi sredstvi.

Ni naključje, da je društvo ob svoji 60-letnici v kampu Šobec doseglo rekordne številke – z več kot 136.000 prenočitvami ali več kot 50-odstotnim povečanjem v primerjavi s prejšnjim letom. Kamp je v tej sezoni tudi zelo podražil storitve in s tem drzno začrtal smer, v kakršno bi moral iti turizem v vsej državi. Višja kakovost in občutno višje cene.

Podjetja

Nova restavracija v kampu Šobec

TD Lesce je ustanovilo pet podjetij, katerih edini lastnik je. Med njimi je največje podjetje Šobec, ki upravlja kamp. Drugo je podjetje Hitur, ki upravlja hipodrom v Lescah, s katerim ima društvo velike razvojne načrte. Podjetje Turis je bilo ustanovljeno za uresničitev projekta za stanovanjsko naselje petinštiridesetih novih hiš (Plana Lesce) in za gradnjo komunalne infrastrukture. Podjetje Turit ima v lasti večje zemljišče, kjer je skupaj z drugimi lastniki že sprejet načrt za poslovno cono PC Lesce jug. Peto podjetje, Turin, je v mirovanju, ustanovljeno pa je bilo, da prevzame upravljanje preostalih nepremičnin v lasti društva.

Ljudje

In kdo so ljudje, ki vodijo društvo in njegovo dejavnost? V TD Lesce in njegovih podjetjih sta samo dva redno zaposlena za nedoločen čas (v podjetju Šobec). Trgovino in restavracijo v kampu društvo oddaja v najem. Druge dejavnosti v kampu so sezonske.

V preostalih podjetjih društva ni nobenega zaposlenega. Ustanovljena so bila zato, da je gospodarska dejavnost popolnoma in pregledno ločena od društvene dejavnosti. Finance društva in podjetij so povsem ločene, a zelo natančno in sproti nadzirane ter upravljane.

Društvo, ki ima kot vsa druga najvišji organ skupščino, operativno vodi upravni odbor, ki nadzira delovanje vseh podjetij, in razumljivo je, da je predsednik društva najbolj vključen v ustvarjanje poslovne politike podjetij in nadzor njihovega delovanja.

Društvo si je skozi desetletja uspešnega dela zagotovilo širok krog sodelavcev, s pomočjo katerih opravlja obsežno gospodarsko dejavnost. Ustvarilo si je tudi širok krog simpatizerjev. Vodilna misel, ki jo društvo spoštuje ves čas svojega delovanja, je: »Vse, kar društvo ustvari, mora biti najprej dobro za ljudi, ki tukaj živijo, nato pa je zelo pomembno, da je dobro tudi za tiste, ki prihajajo k nam.« Ali ni prav to vsebina slogana Turizem smo ljudje?

Dolgoročnost

Turistično društvo Lesce ima več kot 2600 članov. Od tega jih je skoraj tretjina mlajših od 29 let. V vodenje društva sta bili v vsej njegovi zgodovini vključeni dve generaciji. Prva, ki ga je ustanovila in uredila kamp Šobec, je vodila društvo dobrih petindvajset let. Zatem je prevzela vodenje skupina mladih, ki je na čelu društva že več kot tri desetletja. Odtlej so leta seveda naredila svoje in nekoč mladi se pripravljajo na predajo vodenja tretji generaciji.

Član upravnega odbora v poprečju ostaja na funkciji dobrih štiriindvajset let; najdaljši staž pripada članu, ki je v upravnem odboru že šestinštirideset let, »najmlajši« član je v njem eno leto. Predsednik društva je član upravnega odbora petinštirideset let, od tega štiriintrideset let kot predsednik. Člani upravnega odbora delo opravljajo prostovoljno in zanj niso plačani. Posameznik z največ opravljenimi prostovoljnimi urami je v letu 2017 opravil 1646 ur. V vsem času delovanja v društvu ni bilo nobene nesklepčne seje in skoraj nobene neopravičene odsotnosti.

A resnici na ljubo … Vezi prostovoljstva, ki so bile stkane v preteklosti, zaradi spremenjenih vrednot v družbi popuščajo. Za novo generacijo bo treba poiskati novo »vezivo«.

In za konec vprašanje za razmislek. Ali naslov prispevka odraža vsebino tega, kar je Turistično društvo Lesce?

Besedilo in foto: TD Lesce

Društvo je v doslej prejelo več kot 120 priznanj, med njimi vsa najvišja priznanja s področja turizma, tako v nekdanji Jugoslaviji kot v Sloveniji ter v občini in kraju. Veliko mednarodnih visokih priznanj je dobilo za kamp Šobec, ki je bil uvrščen med najboljše kampe v Evropi.
TD Lesce deluje v naravnem okolju sotočja dveh veličastnih rek med Jelovico in Karavankami. V neposredni soseščini kampa so hipodrom, igrišče za golf, letališče, romarska cerkev na Brezju, zibelka kovaštva Kropa, rojstni kraj Avsenikov, Bled, pot kulturne dediščine, ki seznanja s kraji, kjer so se rodili znani Slovenci: pesnik France Prešeren, pisatelj Fran Saleški Finžgar, čebelar Anton Janša, jezikoslovec, literarni zgodovinar in književni kritik Matija Čop in ne nazadnje Anton Tomaž Linhart.
Prejšen članekV svetu zmaja vedno dogaja
Naslednji članekPohod ob Rapalski meji

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here