PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV: Podjetje SiDG ne zasleduje samo dobička

0
33

V aprilski številki reviji Lipov list, ki ga izdaja Turistična zveza Slovenije, in 11. aprila 2024 še na spletni strani www.lipovlist.turisticna-zveza.si je bil objavljen intervju z Jožetom Prahom z naslovom »Slovenija naj postane gozdna oaza v evropskem prostoru«. Odgovori so v delu, ki se nanašajo na podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), zavajajoči in neresnični. Zato skladno z Zakonom o medijih zahtevamo objavo spodnjega prikaza nasprotnih dejstev.

Iz intervjuja je razbrati, da je država ustanovila državno podjetje SiDG zaradi pohlepa ter da podjetje zasleduje zgolj cilj dobička.

Resnica je povsem drugačna. Država je pred osmimi leti ustanovila podjetje za upravljanje z državnimi gozdovi, to je Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), po izteku 20-letnih koncesij, ko so z državnimi gozdovi gospodarila zasebna podjetja. S tem je država zagotovila, da celoten dobiček iz gospodarjenja ostane v državni lasti. Poudariti velja, da državno podjetje gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, kar mu veleva tudi zakonodaja. Te načrte – za vse gozdove ne glede na lastništvo – pripravlja Zavod za gozdove Slovenije, javni zavod, v katerem je zaposlen tudi gospod Jože Prah.

Državna družba SiDG gospodari z gozdovi na trajnosten, sonaraven način ter upoštevaje načelo mnogonamenskosti. V slovenskih državnih gozdovih se seka manj kot priraste lesa.

O tem, da družba SiDG ne zasleduje samo dobička, pričajo tudi podatki iz Poročila o gozdovih, ki ga vsako leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije. V zadnjem objavljenem poročilu je med drugim zapisano: »V letu 2022 je bilo v zasebnih gozdovih izvedenih 27 % načrtovanih ukrepov nege na letni ravni, v državnih pa okoli 95% obsega nege mladega gozda, načrtovanega v gozdnogospodarskih načrtih.« Nadalje zavod opozarja, da nizka realizacija obsega nege v zasebnih gozdovih negativno vpliva na vrsto razvojnih kazalnikov gozda in obseg uresničevanja vseh funkcij gozdov. Primerjava zavoda pokaže tudi, da je bilo v zasebnih gozdovih pri obnovi gozda v letu 2022 opravljenih del za 5.707 delovnih dni, v državnih gozdovih, ki jih je v Sloveniji zgolj 20 %, pa 6.255 delovnih dni. In to kljub temu, da se izvedena dela v zasebnih gozdovih financirajo v pomembni meri iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU.

 

Nadalje intervjuvanec izjavi, da se v državnem sektorju poseka dobrih 100 % lesne mase, ki je dovoljena z načrtom.

To moramo ostro zanikati. Družba SiDG izvaja vsa predpisana vlaganja in nikakor ne seka več kot 100 % z načrti predpisanega možnega poseka. Izjema je bilo leto 2018, ko smo zaradi izredno velikega obsega sanitarnih (nujnih) sečenj presegli 100 %. Ves posek izvedemo skladno z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Nujno moramo opozoriti še na širši kontekst razprave, ko se implicitno problematizirata posek in zasledovanje dobička.

Načrtovanje in izvajanje sečnje v slovenskih gozdovih upošteva vse funkcije gozdov, z modernejšim izrazom ekosistemske storitve. Na daljši rok se z aktivnim gospodarjenjem prispeva tudi k večji odpornosti gozdov. S sečnjo zagotavljamo širši družbi enega najbolj čistih materialov (les), katerega raba prispeva k ugodnejši ogljični bilanci in večji kakovosti bivanja (del zdravega življenjskega okolja).

Za gospodarsko družbo SiDG je – ob upoštevanju vseh predpisov, spoštovanju načel trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti, dosledni realizaciji vseh vlaganj v gozdove – zasledovanje dobička povsem normalno. Kot že rečeno, SiDG, ki je v 100-odstotni državni lasti, zagotavlja dobiček okoljsko in družbeno odgovorno ter za dobrobit prav vseh državljank in državljanov.

Dr. Aleš Kadunc

Direktor

Slovenski državni gozdovi d.o.o.

 

Prejšen članek»Odkrijte otroka v sebi, raziščite čudovito naravo!«
Naslednji članek»Slovenija naj postane gozdna oaza v evropskem prostoru«

PUSTI SPOROČILO

Please enter your comment!
Please enter your name here